İLAN

Belediye Encümenimizin 06/06/2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 307 ada 4-5-6-7 nolu parseller ve 4399 nolu parsel, O34-C-18-C-1-C, O34-C-18-C-1-B, O34-C-18-C-2-A, O34-C-18-C-2-D nolu paftalarda pazar alanı, açık spor tesis alanı ve konut alanı olarak planlanmıştır.

 3194 sayılı imar yasası 18. ve 19. Maddeleri gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, ihdas beyannamelerinin, parselasyon planının, dağıtım cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

3 Temmuz 2023