KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Karataş Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer
ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Karataş Belediyesini,
Başkanlık : Karataş Belediye Başkanlığını, Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğünü,
Personel : Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Fen İşleri Müdürlüğü, Müdür ve yeteri kadar personelden
oluşmaktadır.
Bağlılık
MADDE 6- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 7 — Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
yürütülür:
a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.
c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü
yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
i) Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak. j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak
Etüt ve Proje ile ilgili görevleri
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yapımı planlanan (ihale edilen)
hizmet binaları, yeşil alan, yollar v.b. projeler için öneride bulunmak.
b) Bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
c) Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek
neticelendirmek.
d) İlçe genelinde yeni yol açmak.
e) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak.
f) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde
bulunmak.
g) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yeşil alan, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
Park ve Bahçeler ile ilgili görevleri
a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan yeşil alan, ve her türlü üst yapı
tesis ve düzenlemelerinin şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesini, yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek.
b) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
c) Yol kenarları ve ilçenin ortak alanlarını yeşillendirmek.
d) Yol kenarları ile park ve dinlenme yerlerine gerektiğinde istinat duvarları inşa
etmek.
Yol Yapım, Bakım, Onarım ile ilgili görevleri
a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı,
bakımı ve onarımını sağlamak.
b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak.
c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak.
d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak.
e) Yağmur suyu kanalları ile baca ve ızgaraların temizliğini yapmak. f) Kış aylarında kar yağışında karla mücadele etmek.

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 – Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393
sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 – Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu
yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev ve yetkileri
Madde 10 – Fen İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve personel arasında koordinasyonu
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
Müdürün sorumlulukları
Madde 11 — Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine
getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12-
Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve
kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 13 — Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek
ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında personelin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 14- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
Madde 15- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi
doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Karataş Belediye Başkanı yürütür.