​Belediye Encümenimizin 13/12/2022 tarih ve 123 sayılı kararı ile; Adana ili Karataş İlçesi İskele Mahallesi 413 ada 1 parsel, 4422, 4688 ve 4844 nolu parseller, O34-C-18-D-3-C, O34-C-18-D-3-B paftasında konut alanı ve imar yolları olarak planlanmıştır. 3194 sayılı İmar Yasasının 18. ve 19. maddeleri gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, kadastro ayırma çapının, ihdas beyannamelerinin, parselasyon planının, dağıtım cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır. Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

28 Aralık 2022