Karataş Kaymakamlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının 08/09/2022 tarih ve E-42096687-270.03.99-12929950 sayılı yazılarına istinaden Belediyemizce yerinde yapılan tespitlerde; Adana İli, Karataş İlçesi, Bahçe Mahallesi 229 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapıların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde tanımlanan Metruk yapılardan oldukları tespit edilmiştir.

Yapı sahibi/sahiplerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Belediyemize başvurması veya yapıların Metrukluğunun giderilmemesi durumunda yıkım işlemleri belediyemizce yapılarak yıkım masrafın %20 fazlası yapı sahibi/sahiplerinden tahsil edilecektir.

İlgililerine ilanen tebliğ olunur.

29 Eylül 2022