Adana Büyükşehir Belediye Meclisince 11.05.2022 tarih ve 101 sayılı
kararı ile onaylanan “Karataş İlçesi, Küçükkarataş Mahallesi, 118 ada 3, 8, 9, 10 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” ne yönelik paftalar, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.
Maddesinin (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereği bir ay süre ile web sayfasında ve ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

1 Haziran 2022