T.C. KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

İhale Konusu İşin Süresi Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 29 Ay 40 172,75 TL 1 205,18 TL 12.04.2022 Saat:10.00
 1. Karataş Belediyesi hizmet sınırları içinde “Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi “hakkının 29 aylığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 12.04.2022 salı günü Saat 10.00’da Karataş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. İhalenin kapsamı aşağıda yer almaktadır.
 • Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılabilmek için; aşağıda yer alan niteliklere haiz olmak şarttır.
 • Gerçek kişiler için; Kanuni ikametgahı olması,
 • Tüzel kişilikler için; İdare merkezinin bulunduğu yerin Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından veya diğer Resmi Makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belertilecek) verilmesi,
 • Gerçek kişiler için; Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname, Tüzel kişiler için; Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair Noterden onaylı vekaletname,
 • İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Gerçek Kişiler için; Noterden tasdikli imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti,
 • Şartname bedeli alınacak ise ödendiğine dair makbuz,
 • Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve / veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (hazine kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.
 • Karataş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra Belediye Mali Hizmetler ve Emlak Servisinden alınmış olacak).
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış çevre izin ve lisans belgesi veya geçici faaliyet belgesi.
 • 2886 Sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmak.
 • Adli sicil kaydı.
 • Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak ihale tarih ve saati öncesi Karataş Belediyesi Çevre Koruma ve Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 • İhale Kararı İta amirce onaylanacak ya da iptal edilecektir.
 • Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kira bedeli peşin olarak Belediyemiz veznesine ödenecektir.
 • Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.
 • İhale ve yapılacak sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlarla (Damga Ver. Noter Pulu) Noter masrafları istekliye aittir.
 • İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde incelenebilir. Teklif Mektubu ve Şartnameyi almak isteyenler 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın alabilir. İhaleye kapalı zarf içerisinde Teknik Şartnamenin bütün sayfaları ve teklif mektubu imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde teslim edilecektir.

İlan Olunur.

24 Mart 2022