MOTORİN (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI

KARATAŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Motorin (Euro Dizel) Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/174434

1-İdarenin

a) Adresi : Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No: 42 01900 KARATAŞ/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3226813208 – 3226813045

c) Elektronik Posta Adresi : info@karatas.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 Litre Motorin (Euro Dizel) Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Karataş Belediyesi Garaj Amirliği

c) Teslim tarihi : Teslim Tarihi: Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No: 42 Karataş/ADANA

b) Tarihi ve saati : 26.04.2021 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yerlilik Belgesi ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alınacak olan Motorin (Euro Dizel) TSE, EN ve Uluslararası standartlara uygun olacaktır. Ulusal

Markerle ilgili Resmi Gazetedeki 15 Ekim 2007 tarih ve 26671 sayılı Başbakanlık genelgesi

şartlarına uyulacaktır. Alınacak Motorin (Euro Dizel) için E.P.D.K. tarafından belirlenen

evsaflara,Tüpraş spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Ulusal Markerle ilgili Resmi Gazetedeki

15 Ekim 2007 tarih ve 26671 sayılı Başbakanlık genelgesi şartlarına uyulacaktır. Ulusal marker

bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Alınacak Motorin (Euro Dizel) EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına ve

Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Ulusal Marker bulunması zorunlu olan akaryakıt

ürünlerinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş olacaktır. Ulusal Marker

bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.Ulusal Markerle ilgili Resmi Gazetedeki 15 Ekim 2007

tarih ve 26671 sayılı Başbakanlık genelgesi şartlarına uyulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Motorin (Euro Dizel) Akaryakıt satım işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2 Nisan 2021