İLAN

​   

​Belediye Encümenimizin 27/09/2022 tarih ve 91 sayılı kararı ile; Adana  ili  Karataş  İlçesi  İskele Mahallesi 429 ada 10-11-12-13 nolu parseller, 431 ada 5-6-7-9-10-11-12-13 nolu  parseller O34-C-18-B-1-C nolu paftasında ticaret alanı, sanayi tesis alanı, park ve  imar  yolları  olarak  planlanmıştır.  

3194  sayılı  imar  yasası  18. ve 19.  maddeleri  gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, ihdas  beyannamelerinin, ayırma çaplarının, parselasyon  planının, dağıtım  cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

5 Ekim 2022