T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen:

a) Başkan :                                   Karataş Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı :                 İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

c) Belediye :                                 Karataş Belediyesini,

d) Meclis :                                    Karataş Belediye Meclisini

e) Komisyon :                               Karataş Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarını

f) Encümen :                                Karataş Belediye Encümenini,

g) EBYS :                                     Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

h) KEP :                                       Kayıtlı Elektronik Postayı

i) Müdürlük :                                Yazı İşleri Müdürlüğünü,

j) Müdür :                                     Yazı İşleri Müdürünü,

k) Personel :                                Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan personeli 

l) SDP :                                       Standart Dosya Planını,

m) UETS :                                   Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ni

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Müdürlüğün Görevleri 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5 – Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür,

b) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Encümeni ile ilgili iş ve işlemleri yürütür,

c) Belediyenin ve müdürlüğün genel evrak ve gelen-giden evrak ile ilgili işlemlerini yürütür,

d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikâh ile iş ve işlemleri yürütür,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre iş ve işlemleri yapmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir; yazışmaları yapar,

g) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik hükümlerini uygulamak.

h) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar,

i) 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda müdürlüğün, yıllık bütçesini hazırlar,

j) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür,

k) Müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar,

l) Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yapar ve yürütür,

m) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

n) Müdürlük, belediye başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar ve yürütür.

o) Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 6- (1) Yazı İşleri Müdürlüğü idari teşkilatı

a) Müdür,

b) Evlendirme memurluğu

c) İlan ve Reklam memurluğu

d) Büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7- (1) Yazı İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Yazı İşleri müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Evlendirme Memuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 07.11.1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda atanır.

c) İlan ve Reklam Memuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri doğrultusunda atanır

ç) Personel: Memur, işçi, sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalışan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

e) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

f) Müdürlüğün harcama yetkilisidir, 

g) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

i) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

j) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

k) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

l) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için kararlar verir, tedbirler alır ve uygular,

m) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

o) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta bahsi geçen durumların oluşması halinde disiplin cezası verir,

p) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

r) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

s) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

t) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

u) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

v) 5393 sayılı kanun ile diğer ilgili belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.


Bağlı Bürolar

MADDE 9 – Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinde Genel Evrak Bürosu, Meclis ve Encümen Bürosu ile Evlendirme Bürosu, İlan Reklam Bürosu, İnsan Kaynakları Bürosu yer almaktadır. Bahsi geçen bürolar mevzuat ve üstlerin belirlediği sınırlar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

A- Genel Evrak Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Belediyeye fiziksel ve/veya elektronik olarak gelen her türlü evrakın, vatandaş istek ve şikâyetlerini içeren dilekçelerin kabulünü yapmak, 

2) Gelen evrakın hangi birime havale edileceğini tespit edip havalesini gerçekleştirmek üzere müdüre arz etmek,

3) Başkan, başkan yardımcısı, müdür ya da müdür tarafından yetkilendirilmiş birim sorumlusu tarafından havalesi yapılan evrakların EBYS’ne uygun olarak kaydını yapmak ve ilgili birimlere EBYS sistemi üzerinden veya fiziksel olarak iletmek,

4) KEP sistemi üzerinden gelen ve KEP üzerinden giden evrak akışını sağlamak,

5) UETS sistemin üzerinden gelen tebligatları kabul etmek ve ilgili müdürlüğe sevkini sağlamak.

6) Birimler tarafından kurum dışına gönderilen evrakları EBYS üzerinden kabul etmek ve eklerinin de fiziksel olarak takibini gerçekleştirmek, 

7) Elektronik imza ile imzalanmış evraklardan kurum dışına gidecek olanların e-imza ile imzalandığına dair onaylanmasını yapmak.

8) Birimler tarafından ilçe içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen evrakların çıktılarını alarak, Kurye personeli aracılığıyla zimmet karşılığında ilgililerine teslim etmek, 

9) Kurum dışına posta (ödeme emirleri hariç) ile gönderilecek evrakın postalama işlemini yürütmek,

10) Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların SDP numaralarının takibi ve EBYS’ye uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

11) Genel Evrak Birimi, yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur,

12) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 


B) Meclis ve Encümen Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye Meclisi ile İlgili Görevler

1) Meclis toplantılarının “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

2) Belediye birimlerinden yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye Meclisine Başkanlık Makamından havaleli gelen teklifler doğrultusunda meclis gündeminin oluşturulmasına yönelik hizmetleri yapmak, 

3) Meclis toplantı tarihi, saati, toplantı yeri ve gündeme ilişkin bilgileri Meclis Üyelerine duyurur; Belediye internet sayfasında duyurulması sürecini yürütmek ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, 

4) Meclis toplantılarında bir önceki toplantı özetlerinin dağıtımını sağlamak, 

5) Meclis toplantısı sonrasında gündem tekliflerinin havale edildiği i komisyonlarına göre dosyalanıp ilgili komisyonlara iletimini sağlamak, 

6) Belediye Meclisi ve komisyonların çalışmalarına yardımcı olmak ve Meclis kararlarını yazmak,

7) Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, Başkanlık Divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada arşivlemek, incelemeye hazır bulundurmak,

8) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığınca tutulan hazirun defterini tutmak,

9) Alınan meclis kararlarının mülki amire Belediye Başkanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren 7 gün içinde göndermek.

10) Meclisçe alınan kararların ilgili birimlere, kurumlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

11) Meclis Başkanlığına verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri gereği ilgili müdürlüklere gönderilerek, önergelerin yazılı olarak cevaplandırılması sağlanır.

12) Meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına ve gerekse ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

13) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak. 


b) Belediye Encümeni ile İlgili Görevler

1) Encümenin tespit olunan günlerde toplanmasını koordine etmek ve bununla ilgili yazışmaların takibini yapmak,

2) Başkanlık oluru ile encümene havale olunan ve EBYS sistemi üzerinden gelen evrakların çıktılarının alınarak encümen gündeminin hazırlanmasını sağlamak,  

3) Encümen toplantısında gündem maddeleri ile ilgili notları ve gelen teklifler üzerine alınan kararları düzenlemek.

4) Encümen toplantılarında alınan kararların şekil ve usul açısından resmi evrak haline getirilmesi ve arşivlenmesini temin etmek,

5) Encümen kararları imzalandıktan sonra ilgili müdürlüğe zimmet defteriyle göndermek,

6) Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini sağlamak amacı ilgili müdürlüğe aylık olarak puantaj göndermek,

7) Encümene ilişkin tüm bilgi, belge ve dosyaların oluşturulması, arşivlenmesi ve korunmasını sağlamak, 

8) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

c) Müdürlük Kaleminin Görevleri

1) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakların birim veya personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak, cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini temin etmek, 

2) Müdürlük personelinin sağlık, izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapmak,

3) Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır mal hesabını tutmak ve listesini hazırlamak, ilgili bürolara asmak, taşınır kayıtlarını tutmak suretiyle her yılsonu cetvellerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek,

4) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap verilmesini sağlamak,

5) Müdürlüğe CİMER sistemi üzerinden gelen şikâyetlerin kontrolü ve cevaplanmasını sağlamak, 

6) Müdürlük bütçesi ve faaliyet raporunu hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek,

7) Belediye Meclis Üyelerinin özlük ve diğer işlemlerini yürütmek.

C) Evlendirme Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

1. Evlenmek talebi ile müracaat eden kişilerin taleplerini kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek,

2. Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

3. Belirlenen nikâh gününde nikâh akdini gerçekleştirmek,

4. Başkan adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek,

5. Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak,

6. Evlenme akdinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak,

7. Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

8. İlgili kayıtların tutulması ve arşivlenmesini sağlamak.   

9. Mahkemelerden gelen geçmiş zamanlara ait evliliklere ait imza örnekleri, adres bilgileri gibi talepleri vs istenen bilgileri Evlendirme Birimi arşivinden çıkarılarak ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.

C) İlan ve Reklam Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

1. Belediyemize Resmi Dairelerden gelen ilan metinlerinin Belediye hoparlörü ile ilan tahtasına asılarak ilanını yapmak, bu ilanlara ait tutanakları Resmi dairelere göndermek.

2.Vatandaşlarımızdan gelen cenaze, kayıp v.b. ilanların ses yayın cihazları ile anonslarını yapmak sureti ile halkımızı bilgilendirmek.

3.Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

C) İnsan kaynakları Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 1. Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak,
 2. Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanla­rın başvurularını kabul etmek,
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personel alım iş ve işlemlerini yürütmek,
 4. Belediyemize başvuruda bulunan stajyer öğrencilerin değerlendirmesinin yapılarak görev müdürlüğünü belirle­mek,
 5. Adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yıl sonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili işlemlerini yapmak,
 6. Memur personelin intibak ve terfi işlemleri yapmak, unvan değişikliği, görevde yükselme ve kadro ihdas, iptal ve derece değişikliği cetvelleri hazırlamak,
 7. Personelin atama ve görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak,
 8. Emekli olma talebinde bulunan veya istifa eden personelin işlemlerini yürütmek,
 9. Personelin ilişik kesme formunu düzenlemek, yapılan bu işlemle gereğini yapmak üzere görev müdürlüğünü, Bilgi İşlem Müdürlüğünü ve Malî Hizmetler Müdürlüğünü bilgilendirmek,
 10. Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak; göreve son verme ve görevden uzaklaş­tırma işlemlerini yapmak,
 11. Personel özlük bilgilerini bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak,
 12. Personel davalarına ilişkin istenilen belgeleri düzenlemek ve ilgili makamlardan gönderilen kararları tebliğ etmek,
 13. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, görevlendirilen personelin hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 14. Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,
 15. Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak,
 16. Memurlardan beş yılda bir mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak,
 17. Personelin silâh altına alınma ve göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 18. İşçi personele Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetle­mek,
 19. Aylık İşgücü Çizelgesi hazırlayarak her ayın ilk haftası İŞKUR’a göndermek,
 20. Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvellerini Valilik makamına sunmak,
 21. Müdürlüklerden eğitim taleplerinin alınması ve eğitim ihtiyacını belirlemek,
 22. Belirlenen ihtiyaca göre eğitim programı hazırlamak ve duyurmak,
 23. Gerçekleştirilen eğitimde katılım takibi ve verimlilik ölçmek,
 24. Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 25. Müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme formlarının tetkik edilerek performans değerlendirme Yöner­gesinde bulunan hükümleri uygulamak,

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10- Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.  Bu kapsamda: 

1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar,

2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,

3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,

4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir,

5) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

6) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

7) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

8) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

10) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

11) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

12) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

13) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

14) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz,

15) Görevlerini hiçbir ayrımcılığa sebebiyet vermeden yürütür, 

16) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir ve olumsuz bir durumda konu üstlere yansıtılarak gerekli tedbirlerin alınası sağlanır, 

17) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

18) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 11-  Yazı İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip  kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Yazı İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. 

c) Görevin icrası: Yazı İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 12- Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Diğer kuruluşlarlakoordinasyonYazı İşleri Müdürlüğü; Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle yapacağı yazışmaları, sorumlu personel ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısının imzasıyla yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 13- Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Yazı İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Özlük dosyaları

MADDE 14- Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük dosyaları başlıca dayanaktır. 

Disiplin cezaları

MADDE 15- Yazı İşleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 16- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Karataş Belediye Meclisi’nin 02/05/2008 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen “Karataş Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 18- Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

      Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                           Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :             İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                 Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                            Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                              Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                 Mali Hizmetler Müdürünü,

h) EBYS :                                  Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                               Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

Kuruluş

MADDE 5- Karataş İlçe Belediyesi’nde, Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’ inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- Müdürlüğün görevleri:

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

d) Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak, 

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri vermek, yazışmaları yapmak,

f) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapmak,  

g) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlamak, 

h) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütmek, 

i) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür ve büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Mali hizmetler müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9– Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde Mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar,

5) İdarenin Mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur,

6) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar,

7) Giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek tasarıların mali yükünün hesaplanmasını yapar,

8) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar,

9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır,

10) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

11) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar, 

12) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar,

13) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya gönderir,

14) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler,

15) Gerekli bilgi ve raporları, bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir,

16) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur,

17) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetler veya mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister,

18) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyonu sağlar,

19) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesini, ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar, 

20) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, Mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesini temin eder, 

21) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlar,

22) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtları tutar, 

23) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü yapar, 

24) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasını sağlar, 

25) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasını temin eder,

26) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten, hesabını kendinden sonra gelen müdüre devretmek, devredilen hesabı devralmaktan, yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

27) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

28) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

29) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

30) Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

31) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

32) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını temin etmek, 

Müdürlüğe Bağlı Büro ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 – Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Muhasebe Bürosu yer almakta olup, söz konusu büronun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

1) Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak

2) Para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin sunulmasını sağlamak, 

3) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

4) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

5) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak bütçe hazırlama rehberini, belge ve cetveller ile gerekli dokümanları üst yöneticinin harcama birimlerine göndereceği bütçe çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek,

6) Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını kayıtlara geçirerek hazırlık bütçesini oluşturmak,

7) Yapılan hazırlık bütçesini Müdür ile birlikte diğer harcama birimi temsilcileri ile görüşerek idarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları, yönetmelikleri dikkate alarak üst yöneticinin belirleyeceği belediyenin bütçesini yapmak, 

8) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

9) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

10) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin yapacağı faaliyet raporu için harcama birimlerine istenilen dokümanları temin etmek,

11) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini harcama birimleri ile birlikte düzenlemek,

12) Mali hususları düzenleyen mevzuatın uygulanması konusunda Müdür aracılığı ile harcama birimlerine gerekli bilgileri aktarmak, 

13) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,

14) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

15) Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

16) Belediyenin mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştay’a verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,

17) Belediyenin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,

18) İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili hesapların verilmesini sağlamak,

19) Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,

20) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,

21) Belediyenin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

22) Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

23) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

24) Belediyenin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,

25) Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında yapılmasını sağlamak,

26) Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,

27) Belediyedeki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,

28) Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

29) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,

30) Aylık gelir ve gider tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,

31) Bankalardaki belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,

32) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,

33) SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini düzenlemek

34) Memur personelin özlük bilgilerini (öğrenim, askerlik, atama, kadro bilgileri, terfileri, unvan değişikliği, hizmet değerlendirilmesi vb.) Hizmet Takip Programı’na (HİTAP) işlemek,

35) Başkan, başkan yardımcıları, işçi, memur, sözleşmeli personel, stajyer, meclis üyeleri, encümen üyeleri ücret tahakkuklarını oluşturmak,

36) İcra, nafaka ve kişi borcu gibi yasal kesintileri yapmak ve takip etmek,

37) Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik vb. nedeniyle kayıt kapama işlemlerini yapmak,

38) Doğum, ölüm ve evlilik vb. kanunda belirtilen yardımları tahakkukunu oluşturmak,

39) İşten ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin kıdem tazminatı vb. cetvellerini hazırlayarak üst makamın onayına sunmak,

40) SGK, e-bildirge, kesenek bilgi sistemi internet ortamında göndermek ve online iş göremezlik ödeme sisteminde personel raporlarına onay vermek.

41) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.


Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

19) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

20) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmet ve Görevlerin İcrası 

MADDE 12- Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü: Müdürlüğe EBYS sistemi üzerinden gelen yazılar ilgili bürolara havale edilir. 

b) Görevin Planlanması: Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13- Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar EBYS sistemi üzerinde kayıt altına alınır.  

c) Müdür evrakları EBYS sistemi üzerinden havale eder ve şefe iletir,

d) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 14- Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde Müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Mali Hizmetler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 15- Personelin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, görevde yükselmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin cezaları 

MADDE 16- Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

MADDE 17- İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 19- Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümleri Başkanca yürütülür.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Karataş Belediye Meclisi’nin 02/05/2008 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen “Karataş Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

    Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                         Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :            İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                           Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                            Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

h) EBYS :                                Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                            Strateji Geliştirme Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

Kuruluş

MADDE 5- Karataş İlçe Belediyesi’nde, Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’ inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6-  Müdürlüğün görevleri:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık programlar çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

 c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

 d) Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak,

 e) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,

 g) Belediye birimlerinin periyodik faaliyet raporlarının Başkana sunulmasını sağlamak,

 h) Ulusal ve Uluslararası mali kaynakları(AB Fonları, Kalkınma Ajansı, Merkezi Finans fonları) araştırmak takip etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek,

I) Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlarla ortak proje geliştirerek uygulamak,

i) Belediye taşınmazlarını değerlendirmek, korumak, en karlı ve verimli şekilde işletilmesi için tapu tescillerinin yapılmasını takip etmek, bu konuda diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, müstakil ve hisseli taşınmazların satılması ve satın alınmasını sağlamak, gerektiğinde izale-i şüyu davası açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek,

j) Belediyenin mülkü olan taşınmazların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bunların değer artışlarının günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

k) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

l) Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet Takdiri Komisyonu kurulmasını sağlamak. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değer tespitlerini yaptırmak,

m) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak, yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7-  Strateji Geliştirme Müdürlüğü idari teşkilatı müdür ve büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Strateji Geliştirme Müdürü657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9– (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar,

5) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

6) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar, 

7) EBYS üzerinden gelen  Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

9) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

10) Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını temin etmek, 

Müdürlüğe Bağlı Büro ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

19) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

20) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

 MADDE 12- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 14

a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kalem memurları tarafından toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15

Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;İlgili personel ile Müdür  Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

MADDE 16 Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına Belediyenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

MADDE 17-

a) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Belediyenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

b) Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle Belediye performans programını hazırlar. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına Belediyenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ile ilgili Koordinasyon

MADDE 18- Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak Belediye faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 19- Müdürlüğe EBYS üzerinden gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı veya EBYS üzerinden dağıtılır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 20- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar EBYS üzerinden veya gerekli görülmesi halinde birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 21- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 23- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

    Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

                                                                 T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GENEL GEREKÇE

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.  Bu yönetmelik, Karataş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Karataş Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik; Karataş Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin yapılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları da dâhil çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 18, 48 ve 49 uncu maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu değiştiren 5491 sayılı yasası ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler; 2886 ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatlar diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :            İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                           Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                            Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

h) EBYS :                                Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                            Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- Müdürlük, tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

                                                  İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Teşkilat Yapısı,

Kuruluş

Madde 6-(1) Müdürlük, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre ve 22/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esasların Yürürlüğe konulması Hakkında Karar’ hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 Bağlılık

Madde 7- Müdürlük, Belediye Başkanına bağlıdır.

Teşkilat Yapısı

MADDE 8- Müdürlüğün idari teşkilatı; müdür, mühendis, işçi ve yardımcı personelden oluşur.

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a) Müdür

b) Atık Yönetimi Birimi

c) Çevre Denetim Birimi

ç) İdari İşler Birimi

Müdürlüğe bağlı olarak yeni şeflik oluşturma ve görevlerini belirleme yönergeyle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9- Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.

b) Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik toplantılar (seminer, panel, konferans vb.) düzenler, basılı ve/veya görsel materyaller (broşür, kitapçık, anket, bülten, portal vb.) hazırlayarak vatandaşlara ulaşmasını sağlar,

c) Belediyenin çevre programının oluşturulmasını ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlar,

ç) Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenler, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılır,

d) Belediyemiz sorumluluk alanındaki yapılmakta/yapılacak olan faaliyetlerin çevreye etkisi ile ilgili olarak, Belediyemiz adına diğer kurum ve kuruluşlara görüş verir.

e) Atık Yönetimi konularında (ambalaj atıkları, atık pil ve aküler, bitkisel/madeni atık yağlar, elektrikli/elektronik atıklar vb.) ilgili tüm mevzuata istinaden Belediyemize düşen yükümlülükleri yerine getirilmesinde ilgili işlemleri gerçekleştirerek konu ile bağlantılı faaliyet gösteren müdürlüklerimize yardım eder ve iş birliği yapar.

f) Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetler ve tespitlerde bulunur, yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirir,

g) İlgili mevzuat doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler ve tespit eder, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak ve gerekli önlemleri aldırmak amacıyla, yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirir,

h) İlgili mevzuat doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyerleri, iş makineleri, konutlar vb. yerleri için gelen şikâyetleri, denetim ve idari yaptırım uygulayacak olan ilgili makamlara bildirir ve sonuçlarını takip eder,

ı) Çevre kirliliği ile ilgili tüm konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlar,

i) Çevre ile ilgili planlama ve proje çalışmaları yapar ve yürütür,

j) Çevre sağlığı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar,

k) Çevre kirliliğine sebep olan atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve sağlıklı bir biçimde toplanması için ilgili birimlerle birlikte gerekli çalışmaları yapar,

l) Geri kazanımı/dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırmalar yapar, uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli çalışır,

m) İlçe sınırları dâhilindeki değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesi konularında araştırmalar yapar, önerilerde bulunur ve uygulamalar yapabilmek için ilgili birimlerle koordineli çalışır,

n) İlgili mevzuatlar gereği Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren diğer görevleri yerine getirir.

o) Müdürlüğün birim sorumluluğu gereği Başkanlığa (veya yetkili/ilgili makamlara) gereken rapor ve dokümanları sunar (faaliyet raporları, planlar, kontrol listeleri vb.)

ö) Müdürlüğe müracaat ve başvurularla EBYS üzerinden gelen evrakları ilgili birimlere yönlendirir (havale eder), iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını sağlar,

p) Sıfır Atık Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

10.1. Müdür, Başkanlığa bağlı olarak görev yapar,

10.2. Müdürlükçe gerçekleştirilen hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde sürdürülmesini sağlar,

10.3. Başkan adına Müdürlüğü temsil eder,

10.4. Başkan’ın talimatlarını mevzuata uygun olarak yerine getirir,

10.5. Müdürlüğü idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık talimatları doğrultusunda yönetir, personelin çalışmalarını düzenler ve denetler,

10.6 Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan/programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar,

10.7. Müdürlüğün mevzuatını, talimatlarını, planlarını, bütçesini, personel kadro taslaklarını ve faaliyet raporlarını hazırlar, Başkanlığa sunar.

10.8. Müdürlüğün ihtiyaçların tespitini sağlar ve tedarik/teminini yapar veya yaptırır.

10.9. Birimler arasında koordinasyon sağlayıcı tedbirler alır ve denetler,

10.10. Müdürlüğe gelen evrakları resmi yazışma kurallarına uygun olarak ilgili kişilere/birimlere havale eder, takibini sağlar,

10.11. Çalışanların mesai saatlerine uymasını sağlar,

10.12. Her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını sağlar ve denetimini yapar,

10.13. İş akış programı hazırlar/hazırlatır ve programa uyumunu denetler,

10.14. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlığa önerilerde bulunur,

10.15. Başkanlıkça görev verilmesi durumunda, Belediyenin çevre programının oluşturulmasını ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlar,

10.16. Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir,

10.17. Diğer Müdürlüklerle alakalı işlerde koordinasyonu ve Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlar, yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar,  

10.18. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla iş birliği yapar,

10.19. Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili her türlü yasal mevzuat, kitap, doküman ve bilginin zamanında ilgili personele ulaştırılmasını sağlar,

10.20 Belediyenin var ise stratejik planından yola çıkarak yaşanabilir bir çevre olması ile ilgili projeleri geliştirir ve hayata geçirir,

10.21. Müdürlüğü ilgilendiren konularda toplantılara katılır,

10.22 Günün gelişen teknolojisinden yararlanarak müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunur,

10.23 Müdürlüğünde çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlar,

10.24. Yapılan hizmet ve uygulamaların aksayan yönleri varsa, yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlar ve aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırır, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır,

10.25. Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek eğitilmesini sağlar,

10.26. Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını sağlar, görevini yapmayanı uyarır, gerektiğinde durumu üst makamlara bildirir,

10.27. Personelin iş devamlılığını takip eder, disiplini sağlar,

10.28. Personelin izin kağıdını imzalar, görevlendirmesini yapar,

10.29. Gerekli gördüğü taktirde veya ihtiyaç halinde personel görev değişikliği yapar, ek görev verir,

10.30. Personel arasında iş bölümü yapar ve koordinasyonu sağlar,

10.31. Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde, personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

10.32. Taşınır mal yönetmeliği uyarınca, Müdürlüğe ait taşınır malların kayıt ve muhafazasını sağlar,

10.33. Kamu İç kontrol standartlarına uygun eylem planının uygulanmasını sağlar,

10.34. Evrak dosyalama ve arşivleme işlemlerini, mevzuatına uygun olarak geçekleştirilmesini sağlar,

10.35. İş sağlığı ve Güvenliğinin gereklerini 6331 sayılı yasaya uygun olarak yerine getirilmesini sağlar,

10.36. Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

Müdür, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından Belediye Başkanı,ve/veya Başkan Yardımcısına yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-

 1. Müdür tarafından verilen görev ve talimatları, mevzuatlara uygun olarak yerine getirir,
 2. Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapar, dosyalar ve arşivler, her türlü büro işlerini yürütür,
 3. Mesai saatlerine uyar, çalışma saatlerini verimli ve etkin kullanır,
 4. Çalışma arkadaşlarıyla uyumlu çalışır,
 5. Kılık kıyafet yönetmeliğine uyar,
 6. Kendisine teslim edilen malzemeleri korur ve etkin kullanır,
 7. İş sağlığı ve Güvenliğinin gereklerini 6331 sayılı yasaya ve bağlı yönetmeliklere uygun olarak yerine getirir,
 8. Süreli, günlü ve ivedi yazıların ve işlerin gereğini süresinde yerine getirir,
 9. Görevlendirilmesi halinde seminer, kurs, konferans, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılarak mesleki bilgisini geliştirir,
 10. Kamu kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanır,
 11. Müdür tarafından verilen diğer ek görev ve talimatları, mevzuatlara uygun olarak yerine getirir,

Atık Yönetimi Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- Atık Yönetimi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Müdürlük tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

b) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetkiler çerçevesinde plan ve projeler hazırlar ve yürütür, hazırlanan plan ve projelere katılımın sağlanması için gerekli tedbirleri alır

c) “İlçe düzeyinde Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” nı yapar ve onaylatır; “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapar, organize eder ve denetler/kontrol eder,

ç) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” (APAK) doğrultusunda, atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapar, organize eder ve denetler/kontrol eder,  

d) “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Madeni Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda bitkisel ve madeni atık yağ toplama çalışmalarını yapar, organize eder ve denetler/kontrol eder,

e) “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık elektrikli ve elektronik eşyaları (AEEE) toplama çalışmaları yapar, organize eder ve denetler/kontrol eder,

f) “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde atık lastiklerin toplanmasına yönelik çalışmalar yapar, organize eder ve denetler/kontrol eder,

g) Çevre kirliliğine yol açan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat çerçevesinde toplanmasını ve ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar,

ğ) İlçe sınırları içerisinde değerlendirilebilir atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak toplanmasını, nakledilmesini ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla araştırmalarda bulunur, öneriler sunar, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordine olarak çalışır,

h) Halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunması amacıyla hijyenik koşullarda yaşam alanları oluşturur,

ı) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde toplanması için gerekli çalışmaları yapar ve/veya destekler,

i) Geri dönüşümü/kazanımı sağlanabilecek atıklar hakkında araştırma yapar, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordine olarak çalışır,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alır ve/veya aldırır,

k) Şikâyet ve ihbarları zamanında değerlendirir,

l) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlar,

m) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 Atık Yönetim Birimi; yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 Çevre Denetimi Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- Çevre Denetim Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Müdürlük tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

b) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetkiler çerçevesinde plan ve projeler hazırlar ve yürütür, hazırlanan plan ve projelere katılımın sağlanması için gerekli tedbirleri alır

c) Sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerini ilgili mevzuat kapsamında çevre kirliliği açısından denetler, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar,

ç) Çevre kirliliği ile ilgili Müdürlüğe gelen şikâyetleri mahallinde inceler ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar,

d) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında gürültü kirliliğine neden olan işyerleri, iş makineleri, konutlar vb. yerleri için gelen şikâyetleri değerlendirmesi, denetlemesi ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için ilgili makamlara bildirir,

e) Çevre kirliliği ile ilgili konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirir, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlar,

f) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu değiştiren 5491 sayılı yasa ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetkiler çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işlerini yapar,

g) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak denetimlere katılım sağlar,

ğ) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapar,

h) “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler,

ı) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Çevre Denetimi Birimi; yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 İdari İşler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14– İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Müdürlük tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir,

b) Çeşitli kurum, kuruluş ve kurum içi müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalama işlemlerini yapar,

c) Müdürlükçe verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda yapılıp tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlar,

ç) Müdürlükler arası yazışmaların, ilgili birimlere havalesini yapar, sonuçlarını takip eder ve yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi verir,

d) Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarını ve arşivlemesini yapar,

e) Müdürlüğe gelen şikâyetleri (dilekçe, sözlü, telefon, e-mail) alır, konusuna göre Müdüre veya diğer birimlere havale ederek, süresinde cevap verilmesini sağlar,

f) Müdürlüğün bütçesini, faaliyet raporlarını ve stratejik planını hazırlar, stratejik planlama ile Müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,

g) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler,

ğ) Görev alanı dâhilinde çevre bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çevre etkinlikleri yapar,

h) Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenler, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılır,

ı) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlar,

i) İhtiyaçları zamanında tespit eder, temini için Müdürlüğü zamanında bilgilendirir,

j) Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev alır,

k) Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlar,

l) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirir,

m) Müdürlüğün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, kurum içi ve dışı eğitim ve seminerlere katılır.

İdari İşler Birimi; yukarıda sayılan görevler ile Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Yürürlük

MADDE 15- Bu yönetmelik Karataş Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

   Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                        Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :             İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                 Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                            Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                             Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,

h) EBYS :                                  Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                              Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışanlarını 

                                                  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

Kuruluş

MADDE 5- Karataş İlçe Belediyesi’nde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’ inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6-  Müdürlüğün görevleri:

a) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi , Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer’ i mevzuat hükümleri çerçevesinde emlak ve çevre temizlik vergisiyle alâkalı tarh, tahakkuk, tebliğ, terkin vb. iş ve işlemleri yürütmek.

b) Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,

c) Belediye sınırlarındaki mahalleler dâhilinde mükelleflerin her türlü alım, satım işleminden sonra getirdiği bina, arsa ve arazi bildirimlerinin kabul edilerek sicil numarası verilmesi ve bilgisayara işlenmesi, vergi tahakkuk ettirilip ödenecek verginin belirlenmesi, alım satımdan sonra satılan bina, arsa ve arazileri bilgisayara işleyip kayıtlardan düşülmesini sağlamak,

d) Tapuda alım yapacaklara  alım satım yazısı hazırlayıp borçları ödetildikten sonra, borcu yoktur onayı alınıp tasdikli beyan suretini vererek satışa hazır hale getirmek, Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgileri doğru olarak cevaplandırmak, Telefon ile ulaşan vergi mükelleflerine her türlü bilgiyi vermek ( vergi miktarı, posta çek numarası ve banka hesap numarası) 

f) Her dört yılda bir yenilenen genel beyan dönemi hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yaparak mahalle, cadde ve sokak adlarına göre arsaların m2 birim fiyatlarının belirlenebilmesi için Komisyon kurulmasını Belediye Başkanlığına bildirip, gerekli çalışmaları yapmak.

g)  Vergi mükelleflerinin ölümü halinde tahakkuk ve bildirimlerini düşüp, iştirak halinde bildirim vermelerini sağlamak. Veraset ve intikal vergisi beyanlarını hazırlayıp vatandaşa yardımcı olmak. İntikalden sonra varislerin bildirimlerini kabul etmek. Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde yeni bir yer satın alındığında veya miras yoluyla intikal ettiğinde emlak vergisi bildirimi süresi içerisinde verilmediği tespit edilenlere bildirim çağrı mektubu göndermek (Bildirim çağrı mektubu gönderilmesine rağmen bildirim vermeyen mükelleflere 1319 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince idarece tarh işlemleri).Geç bildirimden dolayı mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi.

h) SGK ve Sosyal yardımlaşma derneğince sorulan emlak kayıtlarının değerlerinin çıkarılması

ı) Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’ i mevzuattaki görevleri ifa etmek,Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,

m) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak, yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü idari teşkilatı müdür ve büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Emlak ve İstimlak müdürü657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9–  Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar,

5) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

6) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar, 

7) EBYS üzerinden gelen  Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

9) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

10) Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını temin etmek, 

Müdürlüğe Bağlı Büro ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- 

a. Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

b. Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar, 

19) Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeler, el ilanları, afişler, broşürler ve kültürel yayınları, yapılan dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgili yerlere ulaştırır,         

20) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

 MADDE 12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 14

a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kalem memurları tarafından toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15

Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; İlgili personel ile Müdür  Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 16- Müdürlüğe EBYS üzerinden gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı veya EBYS üzerinden dağıtılır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 17- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar EBYS üzerinden veya gerekli görülmesi halinde birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 18- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 23- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Karataş Belediye Meclisi’nin 02/05/2008 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen “Karataş Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

  Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                       Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :            İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                           Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

h) EBYS :                                Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarını 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

Kuruluş

MADDE 5- Karataş İlçe Belediyesi’nde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’ inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak Karataş Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 77 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6-

1) Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

2) Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

3) Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

4) Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

5) Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

6) Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm için gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.

7) Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

8) Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

9) Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

10) Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

11) Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,

12) Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

13) Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

14) İhtiyaç halinde yönetmelikler ve plan notları üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

15) Müdürlüğün tüm alt birimleri ve birim personellerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

16) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

17) Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

18) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

19) Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

20) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü idari teşkilatı müdür ve büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) İmar ve Şehircilik  Müdürü 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9– (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

6) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, 

7) EBYS üzerinden gelen  Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

9) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

10) Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını temin etmek, 

13) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

a) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlatmak.

b) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

c) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

d) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

f) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

14) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

15) Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.

d) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.

e) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmak.

f) İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

g) İhaleler için; gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.

h) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.

j) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.

16) Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına ya da kurullara, karşı sorumludur.

17) Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a) Sayıştay’a,

b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Büro ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

(2) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin genel olarak görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar,         

19) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

Büroların Görevleri

1) Kalem Bürosu;

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakların kayıt edilmesi ve ilgili bürolara havalesinin sağlanması.

b) Müdürlük tarafından gönderilen tüm evrakların giden evrak kaydının yapılması ve gitmesi gereken kişi, kurum ya da kuruluşlara elden veya posta yoluyla gönderilmesinin sağlanması

c) Müdürlük çalışmaları kapsamında belediye meclisi tarafından belirlenerek ilgilisi tarafından ödenmesi gereken her türlü harç ve ücretin tahakkuk işlemlerini yapılması.

d) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

e) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

2) Etüt Plan Proje Birimi;

a) Tüm Proje İş ve İşlemlerini yapmak veya yaptırmak,

b) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis Kararı, Encümen Kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmek.

3) İmar Durum Bürosu;

a) 1/5000 Ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve değişikliklerinin yaptırılması.

b) 1/25000 ölçekli planlarının ve plan değişikliklerinin yaptırılması.

c) Koruma amaçlı imar planların ve değişikliklerin yaptırılması.

d) Her tür ve ölçekte hâlihazır harita yapmak, yaptırmak.

e) İmar komisyonu çalışmalarının raportörlüğünün yapılması ve belediye meclisine sevk edilmesi.

f) İfraz, tevhid, yola terk vb. harita dosyalarının kontrolü ve belediye encümenine sevk edilmesi.

g) Yoldan ihdas işlemlerinin yapılarak yeni oluşan parselin belediyemiz adına senede bağlanması.

h) Yapı aplikasyon dosyalarının kontrolünün yapılması.

ı) Yapı aplikasyon dosyalarına uygun olarak yeni yapılacak yapıların parsel içindeki konumlarının tespit edilmesi. (İmar hattı)

j) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanarak arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin yapılması veya yaptırılması.

k) İmar planına uygun olarak imar durumunu gösteren belgelerin düzenlenmesi.

m) Röperli krokilerin kontrol edilmesi

n) Bağımsız bölüm dosyalarının kontrol edilmesi.

o) Temel üstü kontrolü ve ruhsat işlemlerinin yapılması.

p) Belediyemizin arazi işleri ile ilgili aplikasyonların yapılması.

r) Belediyemiz halihazır ölçümlerinin yapılması.

s) Kentin gelişmesi güzelleştirilmesi, tarihi alanların restorasyonu için gereken analiz ve Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulması amacıyla her türde proje, altlık, plan, etüd, bilirkişi ve ekspertiz çalışması vb. yapmak ve yaptırmak.

t) Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm için gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.

u) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

v) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

4) Ruhsat Bürosu;

İnşaat Kontrol İşleri:

a) Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak.

b) Ruhsatlı yapıya ve çevreye ilişkin şikâyetlerin yerinde incelemesini yapmak.

c) Ruhsat ve eklerine ve mevzuata aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak.

5) Mimari Proje Bölümü

a) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri mimari projelerini, İmar Yönetmeliği ve tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelemek ve onaylamak.

b) Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak.

c)Mevcut binalarda veya projelerde tashihat taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak.

d) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini kontrol ederek bunların onayını yapmak.

e) Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerini cevaplamak.

f) Yapı denetim birimlerince ve diğer müdürlüklerden talep edilen görüşleri vermek.

6) Statik Proje Bölümü;

a) Ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan betonarme projelerinin tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek.

b) Görev konuları ile ilgili şikâyet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek.

7) Zemin Etüt İnceleme Bölümü;

a) Yapı denetim kanunu kapsamında yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu dışında kalan ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan zemin etüt dosya tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek.

b) Görev konuları ile ilgili şikayet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek.

8) Yapı Ruhsatı Bölümü;

a)Yürürlükteki mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak her türden inşaat ruhsatı vermek.

b) Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek.

c) Mimari Proje üzerine işlenmiş olan tashihatların ruhsata bağlanmasını sağlamak.

d) Talep halinde ruhsat suretlerini vermek.

e) Projelere göre hazırlanan m2 cetvellerini kontrol etmek ve onaylamak.

f) Ruhsatla ilgili başvurulara süresi içinde cevap vermek.

g) Yapıların fenni mesul-Fen adamları ve sürveyanlarla ilgili sicilleri tutmak.

h) Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak.

i) Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

j) Evrakları tamamlanan binalara yıkım ruhsatı vermek.

k) İmarlı ya da imarsız alanlarda yürürlükteki mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen kararı doğrultusunda işlem tesis etmek.

9) Yapı Kullanma İzin Bölümü;

a) Yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğu ile fen ve sağlık kurallarının uygunluğunu kontrol ederek yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımların tamamlanması halinde ise bu kısımların yapı kullanma izin belgesini tanzim etmek.

b) Yapı kullanma izin belgesi ile her türlü resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yürütmek.

c) Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek.

10) Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu;

a) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek.

b) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün ve biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek.

c) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek.

d) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek.

e) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlemleri yapmak için ruhsat bürosuna bildirmek, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne ruhsat bürosu ile organize olarak iletmek.

f) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerini yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek.

g) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

h) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmek.

 11) Yapı Denetim Bürosu;

a) Yapı ruhsatı almak üzere yapılacak müracaatlarda mevzuatta belirtilen belgelerin istenmesi ve gerekli kontrollerin ve işlemlerin yapılması.

b) Yapı denetim hizmet bedellerinin tahsili, yapı denetim hizmet bedellerine esas hak edişlerin onaylanması ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesi.

c) Yapı sahibince yapı denetim hizmet bedelinin taksidi veya kısmi taksidi peşin olarak yatırılmadan müteakip bölümün devamına izin verilmemesi.

d) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicillerinin verilmesi.

e) Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması, izin belgesinin iptal edilmesi veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının devamına izin verilmemesi ve yapının o andaki durumunu belirleyen bir tespit tutanağının üç işgünü içinde düzenlenerek bir kopyasının Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmesi, görevden ayrılan denetçi yerine 30 gün içinde yenisi görevlendirilmediği taktirde yapı tatil tutanağı düzenlenmesi.

f) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yılsonu itibariyle seviye tespit tutanağı düzenlenmesi.

g) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşaatın durdurulması, yapı denetim kuruluşunca uyulmaması halinde ise Yapı Denetim Komisyonuna bildirimde bulunulması.

h) Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika verilmesi.

i) Yapı denetim şirketlerinin Hak edişlerine ilişkin Tahakkuk hazırlaması.

j) Tahakkuk belgesine istinaden düzenlenmiş faturaya göre, sistemden hakediş ödemesinin yapılması.

k) Yapı Denetim Sisteminden Ruhsat onayı/Ruhsat reddi vermek.

l) YDS üzerinde kayıtlı işlerin İşyeri Teslimini yapmak.

m) YDS üzerinden Şantiye Şefi İşe başlama ve İstifa İşlemlerini yapmak.

n) Düzenlenmiş Yapı ruhsatına istinaden; yapı sınıfı, yapı cinsi, yapı sahibi, inşaat alanı, kısmi inşaat alanı, kat adedi, pafta/ada/parsel, yapı adresi, müteahhit, proje, proje müellifi, ruhsat tarihi ve no’su, Ruhsat onayı veril(me)mesi, Hizmet bedeli ve süresi, Yibf’ten YKE çıkışı, yibf’ten denetçi çıkışı, hakediş seviyesi, önceki hakediş oranı değişikliklerinin yapılması.

o) Yibf iş bitirme işlemlerinin yapılması.

p) Şantiye şefi bilgilerinin güncellenmesi.

q) Şantiye şefi üzerindeki işlerin görüntülenebilmesi.

r) Devir onayı verilmesi, devir onayı iptali.

s) Seviye ve hakediş bilgilerinin güncellenmesi.

t) Hakediş bilgilerinin görüntülenmesi.

u) Devir onayı bekleyen Yibf’lerin güncellenmesi.

v) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

w) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

 MADDE 12- Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 14

a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kalem memurları tarafından toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15

Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; İlgili personel ile Müdür  Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 16- Müdürlüğe EBYS üzerinden gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı veya EBYS üzerinden dağıtılır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 17- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar EBYS üzerinden veya gerekli görülmesi halinde birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 18- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 20- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                       Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü ve görevli personelin çalışma usul, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye :                              Karataş Belediyesini,

b) Başkan :                               Karataş Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :             İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :                                 Karataş Belediye Meclisini,

e) Encümen :                            Karataş Belediye Encümenini,

f) Müdürlük :                             Fen İşleri Müdürlüğünü,

g) Müdür :                                 Fen İşleri Müdürlüğünü,

h) EBYS :                                 Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ı) Personel :                              Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarını 

   ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri 

Kuruluş

MADDE 5- Karataş İlçe Belediyesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’ inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- Müdürlük Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yetki ve sorumluluk alanındaki görevleri yürütür.

Bu kapsamda Müdürlük:

a)İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek.

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü, kent donatılarının, üstyapı tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerinin yapmak veya yaptırmak,

c) Görev alanına giren işlere ait hak ediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerinin yapmak,

ç) Kent içi ulaşımın rahatlaması, sokak, yaya yolları düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulamak,

d) İl afet planını hazırlanması ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don ile plan çerçevesinde mücadele etmek,

e) 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Planı, İmar Kanunu ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ilgili servis tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Müdürlüğe intikal ettikten sonra inşaat yıkımları yapmak ve yaptırmak,

f) Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,

g) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim için kurslar açmak ve seminerler düzenlemek,

ğ) Konusu ile ilgili belediye gelirlerinin ve harcamalarının tahakkuklarını yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek,

h) Başkanlık tarafından istenen her türlü rapor ve etütlerini hazırlamak,

ı) Konusu itibarı ile Müdürlüğün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması halinde sorun yaratacağı anlaşılan konuların tespiti halinde izaleleri için ilgili Müdürlüğü bilgilendirmek,

i) Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak,

j) Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak,

k) Görev alanına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme vb. çalışmalarını yapmak

l)  Başkanlıkça uygun görülmesi halinde kentteki okul binalarının inşaatının, bakım ve onarımının yapılması, okulların bahçelerinin düzenlenmesi, asfalt ve bordür yapılması, spor sahalarının yapılması, WC’ ler ile bahçe duvarı ve korkulukların tamiratları ile çatı onarımının yapılmasını sağlamak,

m) Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak,

n) Valilik veya ilgili kuruluşların kararlarından Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına girenlerin uygulatmak ve/veya uygulatılmasını sağlamak,

o) Müdürlükle ilgili hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmek,

ö) Fiziki çevre düzenlemeleri (bordür, tretuvar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,

p) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak ve yayalaştırma uygulamalarını yapmak,

r) Kentteki kreş, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür ve sanat merkezleri,Belediye hizmet binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi ve muhtarlık binalarının ve Belediyece karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,

s) Eğitim ve kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve

onarımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,

aa) Müdürlüğün kendi ihtiyacı olan her türlü iş makinesi ve taşıt araçlarının gerek satın alınması gerekse kiralanması suretiyle temin edilmesini sağlamak,

bb) İş makinesi ve taşıt araçlarının her an hizmete hazır olması için gerekli arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlanmak,

cc) Yol ve kavşak düzenlemelerinin yaya ve otomobil trafiğini kolaylaştıracak şekilde projelendirildikten sonra yaptırılmasını sağlamak,

dd) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması sonrasında yapım işlerini yapmak

ee) Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araçlar ile iş makinelerinin kiralanması yoluyla temin edilmesi; etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,

ff) Numarataj ile ilgili işlemleri yapmak.

Kaçak İnşaat Kontrol birimi bünyesinde:

a) Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak.

b) Yapıya ve çevreye ilişkin şikayetlerin yerinde incelemesini yapmak.

c) Ruhsat ve eklerine ve mevzuata aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak.

d) Vatandaşlardan gelen kaçak inşaat ve işlere yönelik şikayet ve dilekçelere yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek.

e) Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 3194 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak.

f) Mevcut binalarda tasdikli projesine aykırı yapılmış değişikliklerle ilgili imar mevzuatının ceza maddeleri doğrultusunda bir karar alınması için Belediye Encümenine rapor sunmak.

g) Kaçak yapılarla ilgili düzenlenen zabıtlar hakkında Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda diğer bürolardan görüş ve rapor istemek.

h) Kaçak ya da ruhsata aykırı hususların İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak bakımından hazırlanan raporları Encümen kararına bağlanması için Başkanlık Makamının oluruna sunmak.

i) Belediye Encümenince verilen kararın muhataplarına tebliğini sağlamak Zabıta Müdürlüğüne gerekli yazışmaları yapmak.

j) Encümen kararı ile çıkan para cezalarının tahsili amacı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.

k) Ruhsata aykırı hususların ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesini sağlamak için encümen tarafından alınan hizmet kesimi kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek.

l) Tüm yazışmaların ana arşiv dosyasında tam ve eksiksiz olarak arşivlenmesini sağlamak.

Park ve bahçeler birimi bünyesinde:

a) İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için imar planında park, rekreasyon, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediye’ye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projelendirilmesi ve sonrasında söz konusu alanlara park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, çocuk oyun alanı, spor alanı yapmak ve yaptırmak,

b) Yeni yapılacak park, rekreasyon, ağaçlandırma alanları, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının tespitini yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak

c) Park, yeşil alan ve sokaklarda bitkilendirme ve çimlendirme çalışması yapmak,

d) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

e) Parkların temizliğini yapmak,

f) Bölgedeki tüm ağaçların daha sağlıklı büyüyebilmeleri amacıyla budamalarını yapmak,

g) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

h) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

i) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir biçimde yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

j) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir biçimde yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

k) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve revizyonu yapılacak park, rekreasyon, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, meydanlar gibi alanlar için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemeleri üretmek veya temin etmek.

l) Park ve yeşil alanların peyzaj uygulamaları için Belediyemiz fidanlığında mevsimlik çiçek, çok yıllık  ağaç ve çalı üretimi yapmak veya satın almak,

m) Periyodik olarak ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, Müdürlüğümüze verilen yetki sınırları çerçevesinde park donatı elemanlarının bakımı, onarımı, budama, ilaçlama, çim biçme, sulama vb. işlerini yapmak,

n) Başkanlık makamınca Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

p) Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak,

Temizlik İşleri birimi bünyesinde:

a) Cadde ve sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi.

b) Cadde ve sokakların yıkanarak temizlenmesi.

c) Çalışma bölgesinde çıkan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi.

ç) Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi.

d) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun kuruluşların atıklarının toplanması, toplatılması ve belirlenen yakma tesislerine nakli.

e) Çalışan personele araç-gereç temini.

f) Yasal olmayan şekilde yapıştırılan ilanlarının sökülmesi.

g) Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

h) Çevre gönüllüleri ile mahalle muhtarlıklarımızın talebi üzerine bölge genelinde boş alan ve arsalarda yapılan mıntıka temizliği.

ı) İbadet yerlerinin iç ve dış temizliği.

i) Çöp konteynır noktalarının dizaynı, park yapılmasını engelleyecek tedbirlerin alınması ve mevcut çöp konteynırların bakım ve onarımı ile boyanması.

j) Su tankerlerinin çalışma programının hazırlanması.

k) Okulların, okul öncesi ve öğretim süresince her türlü temizlik konusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılması.

l) Sahipsiz arsaların temizliğinin yapılması, İlçe Kaymakamlığı ile koordineli idarelerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapılması.

Görevlerini yürütür.      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7-  Fen İşleri  Müdürlüğü idari teşkilatı:

a) Müdür,

b) Garaj Amiri,

c) Park ve Bahçeler Sorumlusu,

d)Temizlik İşleri Sorumlusu

e) Büro personelinden oluşur.

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8- Fen İşleri Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Fen İşleri  Müdürü 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Garaj Amiri Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar

c) Park ve Bahçeler Sorumlusu Memur, işçi ve sözleşmeli ve alternatif hizmet yöntemleri ile çalıştırılan tüm personeli kapsar.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9– (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

4) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdinde iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

6) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, 

7) EBYS üzerinden gelen  Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verilmesini sağlamak, 

8) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

9) Müdürlüğe ait birimlerin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

10) Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

11) Müdürlüğe ait birimleri ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

12) Müdürlüğün aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını temin etmek, 

13) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

a) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlatmak.

b) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

c) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

d) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

f) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

14) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

15) Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.

d) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.

e) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmak.

f) İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

g) İhaleler için; gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.

h) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.

j) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.

16) Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına ya da kurullara, karşı sorumludur.

17) Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a) Sayıştay’a,

b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Müdürlüğe Bağlı Büro ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-  Müdürlüğün görev alanına giren görevler; müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelik, yeterlik, verimlilik, performans, başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda personelin genel olarak görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

1) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum ve davranış sergiler,

2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

3) Kendisine tevdi edilen işleri gecikmeksizin ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

5) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

6) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

7) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

8) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

9) Gerektiği ve görev verildiği durumlarda, ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

10) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

11) Faaliyeti ile ilgili amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz olarak hazırlar ve sunar,

12) Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergiler,

13) Verilen iş ve işlemleri direktife uygun olarak öngörülen bütçe sınırları içerisinde ifa eder,

14) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, gerektiğinde raporlanmasını sağlar,

15) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı titizlikle tutar, usulüne uygun olarak muhafaza eder,

16) Kullandığı araç, gereç, malzeme konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyulanların mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,

17) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

18) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet bilgi notu veya rapor hazırlar ve üstlerinin bilgi ve takdirine sunar,         

19) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

 MADDE 12- Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 14

a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kalem memurları tarafından toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15

Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; İlgili personel ile Müdür  Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 16- Müdürlüğe EBYS üzerinden gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı veya EBYS üzerinden dağıtılır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 17- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmalar EBYS üzerinden veya gerekli görülmesi halinde birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 18- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlülük

MADDE 20- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Karataş Belediye Meclisi’nin 02/05/2008 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen “Karataş Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar

Yürütme

MADDE 21- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

    Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                          Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

                                        GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Karataş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlamaktır.

Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Karataş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün tüm görev ve sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.

            Yasal Dayanak

            MADDE 3- (1) Karataş Belediye Zabıtası aşağıdaki kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri gereği görev yapar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunu,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

7201 sayılı Tebligat Kanunu,

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

            Belediye                     : Karataş Belediyesini,

            Başkan                        : Karataş Belediye Başkanını,

            Başkan Yardımcısı     : İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

            Belediye Meclisini      : Karataş Belediye Meclisini,

            Müdürlük                    : Karataş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

            Müdür                         : Karataş Belediyesi Zabıta Müdürünü,

            Komiser                      : Karataş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kadrolu Zabıta Komiserini,

            Memur                        : Karataş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ndeki Zabıta Memurlarını,

            Personel                      : Zabıta Müdürlüğü çalışanları

 

İKİNCİ BÖLÜM

Örgütlenme, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

            Örgütlenme

            MADDE 5- (1) Karataş Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; Zabıta Müdürü, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

            (2) Belirlenen üniforma ve teçhizatı kullanır. Çalışma saatleri hafta tatili dikkate alınarak ve süreklilik sağlanarak birim müdürünün teklifi ile Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

            Görev Alanı

            MADDE 6- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. Ayrıca Belediye Başkanı veya mülki amirin görevlendirmesi durumunda görevlendirme yapılan ve Belediye sınırları dışında kalan alanlarda görev yapılacaktır.

            Çalışma Düzeni

            MADDE 7-  (1) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlük, Personel ve Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            Yetkiler

            MADDE 8- (1) Emir alacağı Makam: Belediye Zabıtası direkt Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır.

            (2) Emir verecekleri: Müdürlük kuruluşundaki tüm personel.

            Belediye Zabıtasının Temel Görevleri

            MADDE 9-

           (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtası tarafından yapılması gereken görevleri yapmak,   

            (2) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte İlçe Belediyelerine verilen yetki çerçevesinde işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

(3) Belediye yetkili organlarınca verilen görevleri yapmak, Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

(4) Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, uymayanları cezalandırmak,

(5) Yasalara aykırı faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapmak,

(6) Dilenenleri men etmek,

(7) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,                          

            (8) Kamu malına zarar verilmesini önlemek,

            (9) Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma açık ve diğer tüm, işyerlerinin ve buralarda satılan malların denetimini yapmak,

            (10) Kimsesizleri, yardıma muhtaçları ilgili sosyal kurumlara iletmek,

            (11) Genel alanların kirletilmesini önlemek,

            (12) Gürültü yapanları engellemek

            (13) Seyyar satıcıları engellemek, pazaryerlerini denetlemek,

            (14) Etiket ve fiyat kontrolü yapmak,

            (15) Ölçü ve ayar kontrolü yapmak,

            (16) İşgaliye izni vermek, izinsiz işgalleri önlemek,

            (17) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

            (18) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

            (19) Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

            (20) 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek,

            (21) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,

            (22) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

            (23) İlgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kurum ve kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

(24) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

            Zabıta Müdürünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

            MADDE 10-  (1) Zabıta Müdürü, Madde 9- da belirtilen görevlerin yürütülmesinde, Müdürlüğün disiplin ve nizamından, görevli ve yetkilidir. Bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur. Zabıta Müdürünün yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

            Zabıta Müdürünün Sorumluluğu

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

            Zabıta Müdürünün Görev ve Yetkileri

Zabıta Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan belediye başkanına karşı sorumlu olup:

            a) Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek,

            b) Başkanlığın prensipleri ve direktifleri doğrultusunda emrinde bulunan personele zamanında ve mevzuata uygun olarak çalışmalar yaptırmak,

            c) Kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinde, günlük evraklarla raporların zamanında verilmesinde ve bünyesinde çalışan personelin yerlerinin değiştirilmesini yapmak,

            ç) Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtıp ve koordinasyon sağlamak,

            d) Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümlemek,

            e) Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak, müdürlüğün aylık yıllık periyotlarla hazırlanan faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak, faaliyet raporları doğrultusunda düzenleyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konuda emir ve direktiflerini vermek, hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında İç Kontrol Güvence Beyanı vermek,

            f) Yapılan çalışmalar hakkında üst amirlerine rapor vermek

            g) Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak,

            ğ) Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar. Personele eğitim, meslek ve yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

            h) Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak, Başkanlık Makamına, teklifler sunmak, verilen karaların uygulanmasını sağlamak,

            ı) Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak,

            i) Müdürlüğün hedef ve amaçlarını, kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek,

            j) Birim personelinin mesai ve çalışma saatlerini denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri almak,

            k) Personelin izin işlemlerini yürürlükteki mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak. İşçi statüsündeki personelin izinlerinin birikmemesi için gerekli tedbirleri alır.

            l) İzin, hastalık, görevden ayrılma ve alınma gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

            k) Emrinde görevli işçi statüsündeki personelin haftalık 45 saat çalıştırılmasını sağlar, 45 saatin üzerindeki çalışmalar, Pazar günü çalışmaları, bayram çalışmaları vb. çalışmalar için iş kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Teknik Şartname esaslarına göre işlem yaptırır.

            n) Gizli ve hassas konular, yalnızca bilmesi gerekenlere bilmesi gerektiği kadarıyla açıklanır,

            o) Gizli ve hassas evraklar Başkana bilgi verilmek sureti ile mahremiyet ilkesi de gözetilerek sadece ilgili müdürlüğe teslim edilir,

            ö) Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,

            p) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

            r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

            s) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

             ş)Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek, İhale yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirmesini sağlamak

            Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 11- (1)  Üst Makamın verdiği emirleri uygulamak, görevleri yürütmek,

            (2) Ekip sorumlusu olarak görevlendirildiğinde, belediyeyi ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve etkin biçimde yerine getirmek ve ekibinde çalışan tüm personelin, hal ve hareketinden sorumludur.

            (3) Müdürün vereceği müdürlüğün görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırır.

            Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 12- (1) Belediye Zabıtası, kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

            a) 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte İlçe Belediyelerine verilen yetki çerçevesindeki işyerlerinde gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

            b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

            c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

            ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

            d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

            e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

            f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler

            g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

            ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

            h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

            ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

            i) Birim Müdürlüğünde görevli işçi personel, puantaj kayıtlarını yapmakla yetkilendirilen personel tarafından, puantaj kayıtlarının çalışılan gün ve saatlere uygun olarak girilmesinden sorumludur. Bu personel, kayıtların yanlış hatalı girişi nedeniyle oluşacak kamu zararından öncelikli sorumludur.

            j) Müdürün//zabıta komiserinin vereceği müdürlüğün görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırır.

            Merkez Ekibi Görevleri

            MADDE 13 – (1) Müdürlük ile diğer kurum ve kişiler arasındaki yazışma işlemlerini yapmak,

            a) Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek,

            b) Evrak kayıt ve çıkışını yapmak,

            c) Zabıtayı ilgilendiren kanun, tüzük, kararname, yönetmeliklerle ilgili olarak değişiklikleri takip ederek Zabıta Müdürlüğü birimlerine bilgi vermek,

            ç) Müdürlüğe gelen evrakları kayda alarak müdürün havalesinden sonra, ilgili Zabıta ekiplerine dağıtmak,

            d) Müdürlükten çıkışı yapılan evrakların kayıt programından çıkışını yaparak zimmetle ilgili yerlere teslim etmek,

            e) Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ilgili görülen hususlarda ilgili makamlarla müdürün bilgisi ve talimatları doğrultusunda yazışma yapmak ve Zabıta Müdürünün yazışmalarını yürütmek

            f) Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak,

            g) Maktu, matbu ceza zabıtlarının ve tüm kıymetli evrak ikmalini yapmak

            ğ) Belediye tembih ve yasaklarına aykırı davranmalara tutulan zabıtların kaydedilmesi, kararların infazı için ilgili birime yazı yazılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

            h) Ekiplere ait hizmet vesikalarını hazırlamak, takibini yapmak,

            ı) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

            i) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

            j) Belediye Zabıta memurlarının giyim kuşam vb. malzemelerinin talebini yapıp hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

            k) Müdürlüğe ait genel arşivi düzenlemesini standart dosya planına göre takibini yapmak

            l) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

            m) 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale işlemleri konusunda çalışma yapmak,

            n) Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iş ve işlemlerini takip etmek,

            o) Araçların sevkiyatı ve kullanımının takibini yapmak,

            ö) Semt pazarlarındaki esnafların sicil bilgileri ile ilgili dosyalama yapmak

            p) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik gereği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularını kabul etmek, sekretaryasını yürütmek ve ruhsatları düzenleyerek ilgililerine teslim etmek.

            Zabıta Ekibinin Görevleri

            MADDE 14- (1) Belediye Zabıtası, kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

            a) Yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz görev yapılmasını sağlamak,

            b) Verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

            c) Tüm sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri denetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek,

            ç) Sıhhi, gayri sıhhi (2. ve 3. sınıf) ve umuma açık işyerlerini sağlık elamanları ile birlikte hijyen ve mevzuatta belirtilen şartlara uygunluğu açısında denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerini imha etmek,

            d) İşyerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,

            e) Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,

            f) Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Müdürlükler ve Diğer Kurumlar İle İşbirliği Ve Koordinasyon

            Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon

            MADDE 15- (1)Müdürlük içindeki işbirliği müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma doğrudan ilgili birimle yapılır, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman, zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının yaratılması müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer müdürlükleri ile yazışmaları doğrudan ilgili müdürlükle yapılır ve üst yönetim ile olan işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin, Kılık ve Kıyafet Kuralları

            Disiplin Cezaları

            MADDE 16- (1)Zabıta Müdürlüğünün emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin ve cezai işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve İçişleri bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yapılır.

            Kılık ve Kıyafet Kuralları

            MADDE 17- (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

            a)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz.

            b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

            c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır.

            ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.

            d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması gözetilir.

            e) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

            f) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri takabilir.

            g) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

            MADDE 18- İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

             Yürürlük

             MADDE 19- Bu Yönetmelik, Karataş Belediye Meclisince kabulü ve kesinleşmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20-  Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanca yürütülür.

           Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Karataş Belediye Meclisi’nin 02/05/2008 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen  “Karataş Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

   Hamdi KÖYLÜ                               Cemal AKBAŞ                              Bahri GAYIR

Meclis 2. Başkanvekili                         Meclis Katibi                                 Meclis Katibi