Belediyemiz meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine istinaden olağan toplantısını yapmak üzere 06.01.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1-İhtisas Komisyonu Üye seçimi Hk.

2-Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.

3- Belediyemiz Zabıta Personeline Kanunca Ödenmesi Gereken Maktu Mesai Ücreti Hk.

4- Kamuya Tahsisli Gelirlerin Haczedilemeyeceği Hk.

5- Kamuya Tahsisli Malların Haczedilemeyeceği Hk.

6-Proje Sözleşmesi İmzalanması, Uygulanması ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Amacı İle Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hk.

7- Atapark Fuar Alanı İçerisinde İtfaiye Alanı Tahsisi Hk.

8-Azerbaycan’ın Bakü Kenti İle Kardeşlik İlişkisi Kurulması Hk.

9- Yeni Mahalle 2 Nolu Sokağa Öğretmen İsmet BEKDİK İsiminin Verilmesi Hk.

10-Sahil Caddesi İsminin Ahmet OKTAY Caddesi olarak Değiştirilmesi Hk.

11-Norm Kadrodaki İki Müdürlüğün İptal Edilerek Yeni Müdürlük İhdas Edilmesi Hk.

12- Adana İli Karataş ilçesi Küçükkarataş Mahallesi 118 Ada 3,8,9 ve 10 Nolu
Parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.

13- Adana ili Karataş İlçesi Çukurkamış Mahallesi 162 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Hk.

3 Ocak 2022