KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINADAN

İLAN

            Belediye Encümenimizin 25/10/2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Adana  ili  Karataş  İlçesi İskele Mahallesi 552 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, O34-C-17-C-3-D nolu paftasında konut alanı ve  imar  yolları  olarak  planlanmıştır. 

3194 sayılı imar yasası 18. ve 19. maddeleri gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, düzenleme sınırının, ihdas  beyannamelerinin, parselasyon  planının, dağıtım  cetvellerinin onanması, on beş gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesi, bir ay süre ile askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır.

Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.

4 Kasım 2022