T.C.

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Karataş Belediyesine ait aşağıda mahalle, ada, parsel, alanı ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 08/11/2022 Salı günü saat 10:00’da Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Karataş Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

Söz konusu parsellerin tahmin edilen(muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

KARATAŞ İLÇESİ İSKELE MAHALLLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
S.NoAdaParselİmar DurumuAna Taşınmaz (m²)Pay/PaydaHisse Oranı (m²)Muhammen Bedel TL%3 Geçici Teminat (TL)
13004Ticaret+Konut E=1.501.169,391/11.169,394.680.000,00140.400,00
24713Ticaret (B-5) E=1.50844,621/1844,622.500.000,0075.000,00

İhale zarfları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletmek üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 08/11/2022 Salı günü saat 10:00’a kadar teslim edilmesi zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-Teklif  Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)

2-Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3-Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

4-Gerçek ve Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birrlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek ilişiksizlik belgesi.

7-Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli banka geçici teminat mektubu.

8-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9-Şartname bedelinin yatırıldığında dair makbuz.Şartname bedeli 250,00-TL.’dir.

10-Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Strateji Geliştirme Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13-Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet yetki belgesi, oda sicil kayıt sureti, ihale durum ve men ceza belgesi.

14-Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

24 Ekim 2022