Haberler & Duyurular

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN  KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Niteliği

İhale Tarih/Saat

İhale Doküman Bedeli

İskele

---

5560

386.22 m2

347.598,00

10.427,94

Arsa

 08/01/2019               /10:00

100,00

2- İhale Karataş Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İlan ve Reklam Memurluğundan incelenebilir.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

   a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

   b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

   c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

   d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

   e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

   f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

   g) Adli Sicil Beyanı (Sabıka Kaydı)

  h) Belediye Tahakkuk ve Emlak Servisinden Borcu Yoktur yazısı,

  6- İhale kararı 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak  ya da iptal edilecektir.

7- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin olarak Belediyemiz veznesine ödenecektir.

8- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedelinin ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek  geçici teminat idareye irat olarak kaydedilir.

9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Karataş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- Taşınmazın ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen  maddelere uygun olarak hazırlayacakları  ihale zarfını  08/01/2019 Salı günü saat 10:00'a kadar İlan ve Reklam Memurluğuna alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

                                                                                                                                   Ali DURNAOĞLU

                                                                                                    Belediye Başkan V.