Haberler & Duyurular

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  YATIRIMCILARA DUYURU 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

YATIRIMCILARA DUYURU

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen Varlıklar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU VARLIKLAR

BİLGİ NOTU

Geçici Teminat

Bedeli  (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli  (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

-Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5517 no.lu parselde bulunan 158,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 5518 no.lu parselde bulunan 39.622,38 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binaların “Satış”

-Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi, 5519 no.lu parselde bulunan 11.417,82 myüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmazın önündeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 8.396,81 m2yüzölçümlü alanın “Kullanma İzni/Hakkının Devri”

yöntemleriyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000.-

250

 


 

       


1)    
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için teklif verebilirler. Birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilend0irilemez.

3)    İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

4)    İhalelere katılabilmek için her bir varlık için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5)   İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

6)    Varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7)   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)   İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10)   Ayrıca varlıklar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.